ความรับผิดชอบต่อสังคม | Scholastic Asia

TH ID Header Menus

  • Home
  • Educators
    Stay
  • Parents
    Stay
  • Partners
    Stay

TH ID MY Menu

Sliding Nav Banners

Sliding Nav Banners

Sliding Nav Banners

Sliding Nav Banners

ความรับผิดชอบต่อสังคม

Scholastic เป็นสำนักพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือเด็กที่ใหญ่ที่สุดในโลก อีกทั้งยังเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับเด็ก กว่า 90 ปีมาแล้วที่ Scholastic ได้นำเสนออุปกรณ์การเรียนการสอนและสินค้าที่ช่วยทำให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนและมีคุณภาพมาใช้ในโรงเรียนและที่บ้าน รวมไปถึงหนังสือเด็ก นิตยสารสำหรับพ่อแม่และห้องเรียน สินค้าเชิงเทคโนโลยี สื่อการสอน รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ วิดีโอ และของเล่นต่างๆ อีกมากมาย

จากการที่เราตระหนักว่าการอ่านออกเขียนได้มีความสำคัญต่อสติปัญญา การพัฒนาในเด็กแต่ละคนและพัฒนาการด้านวัฒนธรรมนั้น บริษัทจึงได้ยึดมั่นในพันธกิจองค์กรที่จะช่วยเหลือเด็กๆ ทั่วโลกให้ได้อ่านและเรียนรู้

Scholastic ตระหนักถึงความสำคัญในการทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชนและองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรที่มีพันธกิจและเป้าหมายเพื่อมุ่งพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กๆ ความมุ่งมั่นของ Scholastic ในการรับผิดชอบต่อสังคมและการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กได้เป็นที่ประจักษ์ โดยผ่านความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่มุ่งมั่นแก้ปัญหาที่สำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นกับชุมชนต่างๆ ในทุกวันนี้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการอ่านและการรู้หนังสือ